Marine Gazetteer Search results

Your search for 'X' returned 89 matching records

     X, Rocher (Rock)
     X, Rock (Rock)
     Xa1 (ICES Areas)
     Xa2 (ICES Areas)
     Xagua Bank (Bank)
     Xai Xai (Inhabited Place)
     Xarraca (Natura 2000 Site of Community Importance (SCI, EU Habitats Directive))
     Xarshit (River)
     Xashupsa (River)
     Xauen Bank (Bank)
     Xauen Bank Drift CM1 (Drift)
     Xauen Bank Drift CM2 (Drift)
     Xauen Bank Drift CM3 (Drift)
     Xauen Bank Drift S1 (Drift)
     Xb (ICES Areas)
     Xcacel (Marine Protected Area (MPA))
     Xemshin (River)
     Xerota (River)
     Xerson (Town)
     Xhosa Seamount (Seamount(s))
     Xi Jiao (Reef)
     Xi Yiang  (Freshwater Ecoregion of the World (FEOW))
     Xiamen (Inhabited Place)
     Xian’e Jiao (Atoll)
     Xianbei Seamount (Seamount(s))
     Xianbin Ansha (Reef)
     Xianbin Jiao (Reef)
     Xianfa Ansha (Historical undersea feature)
     Xianggang (Autonomous Region)
     Xiangkeng (Mangrove)
     Xiangsi Dao (Island)
     Xianhou Tan (Reef)
     Xiannan Seamount (Seamount(s))
     Xiantao Hill (Knoll(s))
     Xiantao Knoll (Knoll(s))
     Xianzhuo (Reef)
     Xiaoge Hill (Hill(s))
     Xiaoman Hill (Hill(s))
     Xiaosanmen Xia (Channel)
     Xiaoshanghai Tan (Beach)
     Xiaosuifen He (River)
     Xiaowei Ansha (Historical undersea feature)
     Xiaowu Xia (Channel)
     Xiaoxianggang Dao (Island)
     Xiaoxitian Jiao (Reef)
     Xiaoyao Ansha (Historical undersea feature)
     Xiaozheng Seamount (Seamount(s))
     Xiaozhenzhu Seamount (Seamount(s))
     Xibei Jiao (Reef)
     Xidu Tan (Bank)
     XIIa1 (ICES Areas)
     XIIa2 (ICES Areas)
     XIIa3 (ICES Areas)
     XIIa4 (ICES Areas)
     XIIb (ICES Areas)
     XIIc (ICES Areas)
     Ximen Ansha (Reef)
     Ximena, Isla (Island)
     Xingfu Wan (Bay)
     Xingu  (Freshwater Ecoregion of the World (FEOW))
     Xingu River (River)
     Xinjiang (TDWG - level 4) Synonym has preferred alternative Xinjiang
     Xinjiang (TDWG - level 3)
     Xinyi Ansha (Atoll)
     Xinyi Jiao (Atoll)
     Xiongmao Dao (Island)
     Xiongnan Jiao (Reef)
     Xiongnan Seamount (Seamount(s))
     Xipsta (River)
     Xi'sha Drift (Drift)
     Xisha Islands (Archipelago)
     Xishi Jiao (Reef)
     XIVa (ICES Areas)
     XIVb1 (ICES Areas)
     XIVb2 (ICES Areas)
     Xiwang Wan (Bay)
     Xiwei Tan (Reef)
     Xobi (River)
     Xobza (River)
     Xopa (Village)
     Xopa (River)
     Xora River Mouth (Estuary)
     Xorly' (Village)
     Xosta (Town)
     Xosta (River)
     Xufu Guyot (Guyot)
     Xunjiang Ansha (Historical undersea feature)
     Xuyou Hill (Hill(s))
     XYPoint Region C (IOS region)